Menu
Assign a 'primary' menu

Begrippen

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden gehanteerd door Praktijk de Balans staan op de website praktijkdebalans.nl

Maatschap Praktijk de Balans (verder Praktijk de Balans genoemd) is geregistreerd in de kamer van Koophandel onder nummer 71771689 en is gevestigd op de Anna Paulownastraat 63 1814XB Alkmaar.

Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, sessies van Malvatherapie, training, coaching, concerten, overige activiteiten.

Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en praktijk de Balans komt tot stand door betaling van de deelnemer aan de yogalessen, workshops, sessies, sessie van Malvatherapie, training, coaching, concerten.

Inschrijfformulier: Formulier voor het aanvragen een proefles yoga, deelname aan een workshop, concert, sessie,   training of een abonnement bij Praktijk de Balans. Dit is strikt persoonlijk.

Lidmaatschap: een door Praktijk de Balans uitgegeven abonnement en door een deelnemer te betalen/betaalde abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogalessen. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Losse yogales: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales die voorafgaand aan de les betaald is. Hetzij door overschrijving, via pinautomaat of contant met gepast geld.

Losse deelname: een eenmalige persoonlijk deelname aan een sessie voor Malvatherapie, een workshop, concert die voorafgaand aan de deelname betaald is. Hetzij door overschrijving, via pinautomaat of contant met gepast geld.

Prijs: de totaalprijs van een yogales, coaching, workshop, concert, training, sessie inclusief btw.

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, coaching, workshops, concerten, sessies, abonnementen, overige activiteiten.
De Algemene Voorwaarden van Praktijk de Balans blijven onverminderd van kracht ook als de algemene voorwaarden van andere rechtspersonen anders vermelden. Door deel te nemen aan een yogales, sessie, workshop, concert, sessie voor Malvatherapie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en ziet af van eventuele eigen voorwaarden. Praktijk de Balans behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website praktijkdebalans.nl

Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens (AVG). Praktijk de Balans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling of sessie. Praktijk de Balans heeft maatregelen getroffen om alle informatie tegen ongewenste toegang of gebruik te beschermen. De gegevens worden uitsluitend intern Praktijk de Balans gebruikt en bewaard zoals wettelijk voorgeschreven. Denk hierbij aan de belastingdienst (BTW) en de beroepsverenigingen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk de Balans verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken. 

Corona regels

Wij mogen yogalessen geven met inachtneming van de RVIM regels;
- 2 armlengtes (1,5  m) tussenruimte.
- blijf weg als je ziek bent of voelt etc.. (Graag even melden bij mij als dat aan de orde is i.v.m. eventuele vervolgacties. Met dank.)
- na de lessen moet na gebruik de deurklinken, toiletten, kranen ed. schoon gemaakt worden. Dit volgens de richtlijnen van de RIVM.

- Je kan bij binnenkomst je handen wassen dat is in principe genoeg.
   Maar als je wilt kun je desgewenst mijn desinfecterende verdunde Dettol gebruiken, afdrogen met een stuk keukenrol. 

Betaling yoga

De cursist is verplicht om de betaling voor aanvang van de lessen te voldoen. Indien op startdatum activiteit de betaling niet wordt of is voldaan, wordt progressief administratiekosten in rekening gebracht. Met een minimum van € 10.00
Ook kan deelname aan de activiteiten wordt ontzegd totdat de betaling is voldaan.
Bij toepassing van automatische incasso en na bevestiging van akkoord, heeft u recht op een incassokorting. 
Bij toepassing van automatische incasso wordt bij onvoldoende saldo of bij stornering de kosten van de bank en andere kosten verrekend. Met een minimum van € 10.00. Eigen berekeningen worden niet geaccepteerd.

Verrekening vanwege overmacht.

Bij lesuitval door overmacht of tussentijdse start kunnen de gemiste lessen worden verrekend volgens onderstaande tabel. 
-  als een feestdag op de datum van gebruikelijke les valt. 
 als de leraar op de datum van de gebruikelijke verhinderd of ziek is.
-  als een deelnemer met een maandabonnement of een 3 maandenabonnement tenminste 3 weken ziek is. Alleen indien dit tijdens de ziekte is gemeld en dit uiterlijk 2 weken voor het einde van de nieuwe betaaldatum is gemeld. Dus niet achteraf.

Verrekening bij langdurige vakantie.

Gemiste lessen die in dezelfde periode vallen worden niet verrekend. Als een deelnemer aan yoga, met een maandabonnement of een 3 maandenabonnement tijdig en vooraf een langere vakantie of afwezigheid meldt, dan kunnen deze gemiste lessen verrekend worden met de komende abonnementsperiode. Tijdig is uiterlijk 2 weken voor het einde van de nieuwe betaaldatum. Gemiste lessen die in dezelfde periode vallen worden niet verrekend. Dus niet achteraf.

Bijdrage maandabonnement

Abonnementen lopen overeenkomstig een kalender maand Bij lesuitval of tussentijdse start worden de gemiste lessen verrekend volgens onderstaande tabel. Lesuitval is een feestdag die op de datum van gebruikelijke les valt. Of als de leraar verhinderd of ziek is. Bovenste tabel geldt voor een maand met 4 weken.

Lesuitval voor
maand met 4 weken

Lesduur 1 uur zonder korting

Lesduur 1 uur  met kortin

Lesduur 1,5 uur zonder korting

Lesduur 1,5 uur met korting

0 les
1 lessen

€ 40.00
€ 30.00

€ 39.00
€ 29.25

€ 56.00
€ 42.00

€ 54.60
€ 40.95

2 lessen
3 lessen

€ 20.00
€ 10.00

€ 19.50
€   9.75

€ 28.00
€ 14.00

€ 27.30
€ 13.65

Onderstaande tabel  geldt voor een maand met 5 weken.

Lesuitval voor
maand met 5 weken

Lesduur 1 uur zonder korting

Lesduur 1 uur  met kortin

Lesduur 1,5 uur zonder korting

Lesduur 1,5 uur met korting

0 les
1 lessen

€ 40.00
€ 32.00

€ 39.00
€ 31.20

€ 56.00
€ 44.80

€ 54.60
€ 43.68

2 lessen
3 lessen

4 lessen

€ 24.00
€ 16.00

€  8.00

€ 23.40
€  15.60

€   7.80

€ 33.60
€ 22.40

€ 11.20

€ 32.76
€ 21.84

€ 10.92

Beëindiging maandabonnement

Bij opzegging van een maandabonnement al dan niet via automatische incasso geldt een opzegtermijn.
Bij tijdige opzegging op bijvoorbeeld voor de helft van de maand vervalt de afschrijving van de komende maand.
Indien na de helft van een maand wordt opgezegd wordt de komende maand nog in rekening gebracht.

Beëindiging Rittenkaart

Bij opzegging van yogalessen, waarbij een geldige rittenkaart van toepassing is, dient de rittenkaart geheel te worden gebruikt, er wordt geen restitutie verleend. Een rittenkaart is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Aansprakelijkheid

Praktijk de Balans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk de Balans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Praktijk de Balans aanvaard is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie.
Overleg altijd met je arts voor een juiste beoordeling van je eigen situatie.

Praktijk De Balans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen uit of naar Praktijk De Balans

Beschadiging en diefstal

Praktijk de Balans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Praktijk de Balans meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van Praktijk de Balans kun je gebruik maken van de klachtenprocedure

Praktijkcriteria VVET

De praktijkruimte van Praktijk de Balans voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging VVET. Klik hier voor details.

Behandelvoorwaarden VVET

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Disclaimer

https://malva.praktijkdebalans.nl is eigendom van en wordt beheerd door Praktijk de Balans en kan advertenties, gesponsorde inhoud, betaalde invoegingen, gelieerde links of andere vormen van inkomsten genereren bevatten.

Praktijk de Balans houdt zich aan mond-tot-mondreclame-normen. Wij geloven in eerlijkheid in relatie, mening en identiteit. De ontvangen vergoeding kan van invloed zijn op de advertentie-inhoud, onderwerpen of berichten in deze blog. Die inhoud, advertentieruimte of post wordt duidelijk geïdentificeerd als betaalde of gesponsorde inhoud.

Praktijk de Balans wordt nooit direct gecompenseerd om advies te geven over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. De meningen en meningen op deze website zijn puur die van de auteurs. Als we beweren of kennelijk experts lijken te zijn over een bepaald onderwerp of product- of servicegebied, zullen we alleen producten of diensten onderschrijven waarvan we denken dat ze, op basis van onze expertise, een dergelijke goedkeuring verdienen. Elke productclaim, statistiek, quote of andere weergave over een product of dienst moet worden geverifieerd bij de fabrikant of leverancier.

Deze site bevat geen inhoud die een belangenconflict kan opleveren.

Praktijk de Balans geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of enige sites die naar of van deze site zijn gelinkt.

Contact
Als u vragen heeft over dit beleid of uw omgang met onze website, neem dan hier contact met ons op: https://malva.praktijkdebalans.nl/info-en-contact-072-506-4820/

Ben je tevreden over ons? wil je ons dan een recensie geven? klik dan hier.
Bron: Praktijk de Balans, bijgewerkt 29 oktober 2020

Bel 072 506 48 20 / 06 460 77 941

Liever WhatsApp? 
1 Open WhatsApp.  2 Voeg +31 6 46077941 toe.  3 Vernieuw de contactenlijst.  4 Start het gesprek met een vraag.

Leave a Comment:

Leave a Comment: